Fiyaliz Logo
Türkiye'nin Fiyat Arama Motoru

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Fiyaliz Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "Kullanıcı Sözleşmesi" olarak anılacaktır)

2. Tanımlar

Fiyaliz: Fiyaliz.com fiyat arama ve fiyat karşılaştırma sitesi

Kullanıcı(lar): Site'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);

Site: www.fiyaliz.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Fiyaliz Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Fiyaliz tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma kurallarını, Hizmet’lere ilişkin olarak Fiyaliz tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hizmet Kullanımı Şartları

Site’nin ilgili bölümünden, veya sitedeki ürünlere facebook kullanıcı adıyla yorum yapmak suretiyle, işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Kullanıcı, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Fiyaliz, Kullanıcı’ların Site’de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır. Fiyaliz, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmetler de sunabilir. Fiyaliz tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmetler Fiyaliz tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından kullanıcı'lara duyurulur.

5.3 Fiyaliz’nin sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, Fiyaliz ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Fiyaliz ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Fiyaliz, Kullanıcı'ların kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.4 Fiyaliz, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Site'yi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Fiyaliz, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

6. Gizlilik Politikası

Fiyaliz, kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 "Gizlilik" Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Fiyaliz, site'yi ziyaret eden kullanıcı'lara ait ip bilgisini, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle "Fiyaliz’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar" olarak anılacaktır) Fiyaliz’ye aittir ve/veya Fiyaliz tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Hizmetler’i, Fiyaliz bilgilerini ve Fiyaliz’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Fiyaliz’nin uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Fiyaliz’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar, Fiyaliz’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Fiyaliz’nin, Hizmetler’i, bilgileri, Fiyaliz Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

Fiyaliz, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmeden de değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümlerinden kaynaklanacak sorun ve problemlerden site veya fiyaliz sorumlu tutulamaz. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Fiyaliz, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Fiyaliz için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Fiyaliz 'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Fiyaliz'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Fiyaliz.com herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Fiyaliz, Kullanıcı’larin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Fiyaliz’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi;

c) Kullanıcı’nın diğer kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

Fiyaliz Nedir ?

Fiyaliz ®,Fiyat ve Analiz kelimelerinden türemiştir. Kısacası Fiyaliz, Fiyat Analizi olarak adlandırılabilinir. Fiyaliz ®, Türkiye de internet mağazaların da satışı yapılan ürünlerin satın alma işleminde karar verme sürecine yardımcı olmak maksadıyla geliştirilmiştir. Amaç; Tüketicilerin satın alacağı ürünün fiyatını en düşük maliyet ile hangi mağazadan tercih etmesi gerektiğine yardımcı olacak şekilde fiyatları mağaza, mağaza listelemektedir. Fiyaliz, 2015 yılından bu yana sürekli iyileştirilen alt yapısı ve değişmeyen politikasıyla milyonlarca vatandaşımızın takdirini kazanmış, kullanımı kolay, ÜCRETSİZ, hızlı ve etkili ürün fiyatı listeleme servisidir.

Neden FiyaLIZ ?

Çünkü FiyaLIZ; Tüketici'nin satın almak için belirlediği ürünü; kalabalık reklam mesajları, ilgisiz arama motoru sonuçları arasında kaybolmadan; mağaza, mağaza gezmek yerine Fiyaliz üzerinden rahatça ve zaman kaybetmeden bularak aynı ürünün en düşük fiyatını size sunarak işinizi kolaylaştırır.

En düşük Fiyatlı Ürünü arayan iseniz;

  • 30 dan fazla internet mağazası ürün fiyatlarını tek noktadan takip etme imkanı ile vakit kaybetmezsiniz.

  • 30 dakikada bir güncellenen ürün fiyatları ile aradığınız ürünün en düşük fiyatını, hangi mağazada satıldığını görmenize yardımcı oluyoruz.

Satıcı iseniz;

  • ÜCRETSİZ olarak internet mağazanızın adresini bize bildirebilirsiniz.

  • Satış mağazanızı FiyaLIZ Fiyat arama motoru ile tarayarak, mağazanız ürünlerini listeler ve sizi milyonlarca kişiye ulaştırarak ürünlerinizin kolayça satılmasını sağlarız.

* Sitemiz en düşük fiyatları yayınlayan fiyat arama motoru olup, en düşük fiyatlı ürünü arayanlardan hiçbir kayıt,başvuru veya ücret almamaktadır.